اگر کاربران توییتر بتوانند رای بدهند

اگر کاربران توییتر می توانند رای گیری کنند Stephanie Goodman فوریه 19 2015 10 01 فوریه 19 2015 10 01 amPhotoOnly اعضای آکادمی می تواند برنده اسکار مشخص، اما اگر توییتر رأی داده شود 8220 Selma 8221 بهترین تصویر را که تصویر 8217 از طریق توییتر که تجزیه و تحلیل بحث محققان اطراف در دسته های انتخاب شده از 15 ژانویه زمانی که نامزدی ها معرفی شد در حالی که 8220 آمریکایی Sniper 8221 بود که مورد بحث ترین فیلم در بهترین تصویر زمینه صفحات توییتر بیشتر در زمینه مکالمات نادیده گرفتن در غرفه مربوط به جوایز اسکار