توجه، مدیران استودیو اداره اسکار

توجه مدیرعامل Oscar Player PoolsBy Stephanie Goodman فوریه 20 2015 2 38 pmFriuary 20 2015 2 38 pmPhotoIt 8217 پیش بینی روز در وبلاگ Carpetbagger و همانطور که شما بیش از نظرسنجی خود را در مورد اسکار در اینجا برخی از افکار در ذهن داشته باشید 8212 پیش بینی Bagger 8217 در اینجا در نژاد گردن و گردن بین 8220 Birdman 8221 و 8220 Boyhood 8221 او 8217 از انتخاب سابق 8212 همکارش دیوید Leonhardt در The Upshot در حال حاضر توضیح داد که چرا اسکار چنین موضوع خوبی را برای بازارهای پیش بینی و در حال حاضر برای کسانی که 8217 د مانند کمی کمک او در هکتار