در فرماندار توپ، برندگان و حتی مبارک نیز ران

در فرمانداران برندگان توپ و حتی مبارک همچنین RanBy Cara BuckleyFeavy 23 2015 12 00 00Feavy 23 2015 12 00 pmPhotoEmma Stone لگو اسکار در دست گرفتن اسکار برنده جولیان مور اعتبار Valerie Macon آژانس فرانسه پراید Getty Images یکی از مزایای بودن در غرب ساحل برای نشان دادن جوایز این است که به زمان ساحل شرقی می آید. این بدین معنی است که وقتی همه چیز به پایان می رسد پس از کشیدن به مدت بیش از حد طولانی فقط 9 بعد از ظهر لذت بردن از فصل اول جوایز پشت سر او و داشتن یک فرش قرمز تعجب باران چادر موجب نشت وسیع شد